Folkehelseutfordringer blant innvandrere, hvordan møte pasienten?

Av: Rania Al-Nahi

Alle grupper av befolkningen skal få tilbud om likeverdig helsetjenester. Men samtidig kan språkproblemer og kulturelle forskjeller komplisere kommunikasjonen og gjøre det utfordrende å yte god helsetjeneste. En studie av 71 minoritetsspråklige pasienters erfaring ved Ullevål sykehus viste at kommunikasjonen var så mangelfull at den utgjorde en konstant risiko i behandlingen. Kommunikasjonsproblemene er ofte knyttet til språklige og kulturelle forskjeller mellom pasienten og behandlingspersonale. Den dårlige kommunikasjonen medførte unødig trygghet hos pasienten.

alcasis

Kommunikasjonen har konsekvenser for sykdomsforståelse, tidsbruk og gjennomføringen av konsultasjonene. Det er flere faktorer som spiller inn. Det er derfor viktig at helsepersonell har en viss innsikt i de forskjellige kulturelle forhold. Er det spesielle kjennetegn ved pasientens religion? Bønnetid? Kosthold i forbindelse med faste og andre ritualer.

Mange innvandrere kommer fra kjønnssegregerte samfunn, og denne kjønnsbalansen tar de ofte med seg til sitt nye hjemland. Et eksempel på det er at en ektemann eller en annen følgeperson snakker på vegne av pasienten, som igjen kan vanskeliggjøre kommunikasjonen mellom lege og pasient. Det norske samfunnet innebærer en større grad av likhet mellom kjønnene enn en del andre samfunn. For en del innvandrere vil det å møte et ulikt samfunn med en helt annen kjønnskultur være en utfordring. En ektemann med minoritetsbakgrunn som tar beslutninger på vegne av sin ektefelle kan by på problemer, da særlig når han er med på å forhindre at kvinnen tar selvstendige beslutninger som for eksempel abort.

Det er derfor viktig at en lege tør å stille spørsmål som er medisinsk viktige. Flyktninger som har vært utsatt for tortur og overgrep forteller ikke nødvendigvis om dette til sin lege eller andre helsepersonell. Men hvis legen tar seg tid til pasienten vil kan det bidra til å øke tilliten. Psykisk lidelse og funksjonshemming blir også sett på tabu og en “straff” fra Allah i enkelte innvandrermiljøer derfor er kunnskapsformidling, tidlig tilrettelegging av informasjon og helseforebyggende arbeid rettet mot innvandrere nødvendig og viktig.

Hvorfor avslår mange med minoritetsbakgrunn behandling av psykiske plager?  Dette kan blant annet skyldes språkbarriere, mangelfull kunnskap om helsetjenesten i Norge, eller stigma rundt psykiske lidelser i sin egen kultur.  Men det kan også ha ulike grunner. Noen innvandrere foretrekker å oppsøke hjelp i hjemlandet eller så har innvandrergrupper rett og slett bedre psykisk helse. I følge statistisk sentralbyrå fremstår personer med bakgrunn fra Somalia, Serbia-Montenegro og til dels Sri Lanka som friskest. Personer med bakgrunn fra Tyrkia og Irak framstår med flest helseproblemer. Men oppsummert er syv av ti med minoritetsbakgrunn er svært fornøyde med helsetilbudet de har fått eller får i Norge.

Det er ikke bare negativitet knyttet til innvandrere og helseutfordringer. Positive trender som bør nevnes er at innvandrere og deres etterkommere har betydelig mindre alkoholinntak og røyking enn generelt del av befolkningen. Selv om fedme og overvekt er mer utbredt i enkelte innvandrergrupper spises og brukes det tradisjonelt mer frukt og friske urter i matlagingen.

Samtidig er det også nødvendig for helsepersonell i Norge å øke kunnskapen om innvandrernes sykdommer, symptomer og flyktningehelse, kanskje som en del av den obligatoriske utdanningen. Riktig bruk av tolk og tilrettelagt informasjon til ulike brukergrupper kan hjelpe med å forstå sykdomshistorien og oppfattelsen til pasienten. Det er viktig med tett oppfølging av økt hyppigheten til enkelte sykdommer i innvandrergrupper som diabetes. Alle som jobber i helsesystemet skal kunne behandle pasienter uavhengig av deres kulturelle og etniske bakgrunn.  Det viktigste av alt er å se på likhetene framfor ulikhetene.

Rania Al-Nahi er norsk-iraker, statsviter og filmskaper

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *