Hva vil det si å være en åker?

Denne artikkelens hovedformål vil være å oppnå innsikt i et koranvers som på mange måter karakteriseres som kontroversielt. Artikkelen vil ha et analytisk utgangspunkt.

I en av Koranens mange vers (ayas) karakteriseres kvinnen bl.a. som en åker:

Deres kvinner er en åker for dere, så gå til deres åker slik dere ønsker, alt på beste måte. Frykt Gud og vit at dere skal møte Ham. Bring det glade budskap til de troende.

800px-george_cole_-_harvest_rest

Ved første øyekast kan verset virke diskriminerende og i disfavør av kvinnen. Dette er et vers flere vestlige feminister karakteriserer som kvinneundertrykkende. Spørsmålet blir i så måte om de som tolker verset bokstavelig virkelig fanger essensen av versets budskap. For den essensen jeg argumenterer for motvirker en slik objektivisering.

Det er en realitet i dag at enkelte muslimer og ikke-muslimer hevder versets budskap i dets bokstavelige form. Dersom en tar utgangspunkt i en bokstavelig tolkning av dette verset kan det for enkelte virke og være objektiviserende overfor kvinner. Dette fordi det kan virke som om mannen kan gå til kvinnen når det passer han best, for å så få seksuell tilfredsstillelse og derav avlastning. Jeg mener at en slik bokstavelig tolkning både underminerer og motstrider versets budskap.

Koranen operer med både likestilling og likeverd. I sure 4 aya 1 understreker Gud at mennesket kommer fra én og samme sjel. Dette verset likestiller menneskets utgangspunkt og vi kan utpensle ideen om likeverdet: man er aldri mer verdt enn andre. Når det kommer til likestilling har kvinner som menn samme muligheter til å oppnå frelse (altså komme til paradiset), begge kjønn kommer til å dømmes likt på dommedagen, de har samme plikter til å (Koranen sure 2 aya 223) utøve de fem søyler og tilegne seg kunnskap, tålmodighet, takknemmelighet og generelt være et godt menneske.

Derfor stiller jeg meg uforstående til de som mener at mannen kan høste i kvinnen uten samtykke. Nettopp fordi det vil stride med hennes menneskeverd. Først og fremst understreker koranen at det finnes ingen tvang i religionen. Dette er et islamsk grunnprinsipp, og det kan i så måte konstateres at seksuell kontroll i form av tvang er en forkastelig handling etter islams lære. Jeg mener ubestridt, med hjemmel i religion eller ei, at voldtekt i et ekteskap hvor mannens lyster settes over kvinnens menneskeverd bør motkjempes på alle plan mulig.

Fra et religiøst plan kan en argumentere for at hvis man undergraver det Gudgitte menneskeverdet så vil det indikere at en likestiller seg selv med Gud. Og da kan man spørre seg selv om man egentlig tror på monoteismen eller om synet på Guds posisjon må vike for ens lyster. Derfor er en nødt til å foreta en refleksjon og analyse av selve uttrykket «åker». For det er nemlig slik at koranen understreker konsekvent at naturen er Gudgitt gave, av stor verdi for mennesket, som skal vernes fra forringelser og undertrykkelse. Dette kan tolkes analogisk: kvinnen i kraft av å være en åker kan ikke undertrykkes.

En åker trenger kontinuerlig med omsorg, stell og kjærlighet. Den trenger pusterom og god tid til å vokse og utfolde seg. For at åkeren skal utfolde seg til å bli en optimal åker må dens verdi anerkjennes. Hvis ikke bonden ser at åkeren er vel så viktig som han selv, vil han først og fremst ikke oppnå maksimal nytte med sin gårdsdrift. Det kan utpensles her at menneskeheten ikke vil bevege seg fremover om kvinners verdi undergraves. Gårdsproduksjonen er aldri fullverdig uten et likestilt samspill mellom bonden og åkeren.

En vil kunne utfordre meg her ved å hevde at en åker tilhører bondens eiendom, noe som gir han rett til å bedrive overformynderi. Mitt motargument er her at alt på jorda, etter Islams lære, tilhører Gud. Dette reflekteres i verset fra koranen som sier at fra Gud er vi kommet og til Gud skal vi returnere (2:156). Konsepter som skam og ære er i så måte ikke-eksisterende i religiøs forstand. Derfor vil ikke en åker- eller ei kvinne- utgjøre bondens/mannens ære, men heller utgjøre en likeverdig skapning med like forutsetninger og muligheter for frelse.

«Indeed, the Muslim men and Muslim women, the believing men and believing women, the obedient men and obedient women, the truthful men and truthful women, the patient men and patient women, the humble men and humble women, the charitable men and charitable women, the fasting men and fasting women, the men who guard their private parts and the women who do so, and the men who remember Allah often and the women who do so – for them Allah has prepared forgiveness and a great reward.» (33:35)

I islam utgjør ekteskapet halvparten av ens tro. Det vil si at ektefellene sammen, innenfor en religiøs institusjon, jobber for en Gudsbevisst hverdag. En kvinne, såvel som en mann, vil aldri oppnå Gudsbevisshet dersom menneskeverdet minimeres til en seksuell tilførsel. Derfor vil ekteskapets hovedformål heller ikke oppnås.

Et av Islams mål er å frigjøre mennesket fra verdslig smerte, og den eneste måten å gjøre dette på er å finne Gud og danne et godt bånd til den Evige. Derfor er det direkte motstridende å tilføre et annet menneske et dypt kutt, smaken av smerte og tvang, på veien til å finne Gud. Dersom du påtvinger en åker næring, traktorkjøring, for mye vann og annen forringelse vil åkeren lide og jobbe hardt for å reparere sine skader, hvis mulig. Dette framfor å vokse og utfolde seg som ment. Analogisk: fremfor å jobbe mot å frigjøre seg fra smerte vil den undertrykte jobbe instinktivt for å reparere og lege sine sår.

Derfor er det relevant å påpeke at åkerverset understreker: ” alt på en best måte.” Profeten Muhammed, fred være med han, lærte oss at det er best å være et empatisk, kjærlig og godt menneske, som motstiller seg og bekjemper undertrykkelse og som setter integritet og bånd til Gud overalt som finnes. I Koranen defineres profeten Muhammed (fvmh) som en velsignelse for menneskeheten (21:107). Hvis vi ser åkerversets «alt på best måte» i sammenheng med profetens karakter får vi en pekepinne på hvordan en alltid, uansett hva, skal og bør handle overfor sine medmennesker.

Profeten Muhammed (fvmh) sa følgende da han levde:

“the most perfect in faith amongst believers is he who is best in manners and kindest to his wife.” (Abu Dawud) I tillegg til dette, i sin siste tale før sin død, understrekte han klart til datidens og framtidens muslimer at det er en plikt å være god mot kvinner. Hvilket betyr et pålegg om å sikre og respektere deres likestilling og likeverd. Alt annet vil i så måte karakteriseres som islamstridig. Åker for the win.

Linn Widad Nikkerud er juss-student og leder av Minaretens aktivitetskomite.

1 thought on “Hva vil det si å være en åker?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *