Category Archives: 6/15 Kvinners rettsstilling i islam

Patriarkalske spor i en feministisk religion

Islam var den første religionen som systematisk styrket kvinner og ga dem rettigheter. Når kvinnen ble sett på som et objekt som skulle underordne mannen. Likevel sitter mange muslimer med den oppfatningen at feminisme er noe vestlig og dermed ikke hører hjemme i islam. Før islam innførte likestilling og kvinnerettigheter, var det ikke noe konsept der kvinnen ble sett på som et individuelt menneske med like rettigheter som hun kunne ta i bruk med verdighet.

Det er et stor sprik mellom de ulike feministene, men feminisme defineres som et konsept,  der kvinners stilling blir styrket med fullverdige rettigheter og der kvinnen blir sett på som et fullverdig Individ. Islam var tidlig ute med å gi kvinner rettigheter mens det først var rundt 1930 at kvinnens status som et selvstendig individ ble anerkjent i Vesten, til tross for dette ser vi i dag at patriarkalisme fortsatt styrer i mange samfunn og kulturer.

Muslimske kvinner har ifølge islam fullt opp med rettigheter, rett til en tydelig fri identitet, status som et selvstendig individ likevel blir mange undertrykt og behandlet som objekter. De blir kalt for dårlige rollemodeller når de erklærer seg feminister. Patriarkalske samfunn og imperialisme er to faktorer som spiller en stor rolle her.

16117181_720831848091333_1742578527_n

Imperialisme defineres som å ta over, f.eks. når en stat forsøker å underlegge seg andre stater eller samfunn for å forme dem i henhold til eget samfunnsbilde, ofte med en ideologisk eller religiøs hensikt og inspirasjon bak  dette kalles for imperialistisk politikk. Skepsisen til feminisme kan ligge i nettopp dette, da mange allerede sitter med den oppfatningen at feminisme har vestlig opphav. Dermed frykter de som er skeptiske at feminisme skal ta over og gjøre om deres egne verdier. Det litt ironiske her er at enkelte av de  muslimske mennene som frykter at feminisme skal ta over og forandre deres verdier, ofte er en del av patriarkatet og kvinneundertrykkingen selv.
Continue reading

Islam vs patriarkatet

Av: Mahira Karim

For 1400 år siden kom islam som blant annet et kvinnefrigjørende element. Den kom i en periode da fysisk straff rettet mot kvinner var en normal praksis blant araberne. Kvinner ble begravd levende, de ble objektivisert og deres rettigheter var ikke eksisterende.

Islam ble da den ledende religionen som lovfestet kvinner arverett – rettigheter som kom i dette århundre til Vesten og blir ansett på som heller noe typisk vestlig. Læren ga kvinner rett til å forlange skilsmisse, drive handel og besitte eiendom uten at mannen ble innblandet. Kvinnen ble nå frigjort fra sin tidligere tradisjonelle rolle.

15978996_715710855248946_1361772222_n

I Koranen står det følgende:

«…Og for kvinnene (gjelder) de samme rettigheter (som mennene har) over dem. Dog har mennene en viss forrang over dem. Og Allah er Allmektig, Allvis» ( Kap. 2: Al-Baqarah: 229)

Altså har kvinner nøyaktig samme rettigheter overfor menn som menn har overfor dem. Det er ingen forskjell i det hele tatt. Det at mannen har en viss forrang påhviler alene å livnære familien (se Kap. 4: Al-Nisa: 35). Dessverre er dette verset ofte misbrukt for å legitimere hvorfor menn er «over» kvinnen i for eksempel næringslivet og andre sosiale forhold. I sin rette tolkning belyser verset at kvinnen og mannen er like verdt. Altså hva personlige rettigheter angår, er mannen og kvinnen likestilt.

Continue reading

Økonomisk likhet eller ulikhet

Av: Syed Misam Hussain

«Gud bestemmer vedrørende deres barn: En mannlig arving tilkommer to kvinneliges andel … Dette er en forordning fra Gud. Gud vet, er vis.» (Koranen, Surah 4, Ayat 11)

artists-impressions-of-lady-justice_statue_on_the_old_bailey_london

Økonomisk likhet mellom mann og kvinne, blir fremstilt som et grunnleggende element for like rettigheter og rettferdig fordeling. Og det er det ingen tvil om, samfunnet er best tjent med akkurat dette, basert på forskning. Verset jeg har sitert overfor er hentet fra muslimenes hellige bok, Koranen. Akademikere og debattanter fra ulike bakgrunner, kritiserer ofte Islam for en skeiv økonomisk fordeling mellom mann og kvinne basert på det overnevnte verset. Men dersom kvinnen og mannen hadde arvet like mye som mannen, ville det fortsatt vært rettferdig, sett i forhold til islamske leveregler?

Continue reading

Religionstolkning i likestillingskampen

Av: Umar Ashraf

At muslimer kjenner seg igjen i verdier som innbyggere i vestlige land så stolt proklamerer som sine, er vanskelig for noen å fordøye. Likestilling, og kvinners rettigheter i Islam er et av de mest debatterte temaene også i den norske samfunnsdebatten. Vi ser til stadighet en stigmatisering i norske medier av muslimske kvinner som undertrykkede, mens muslimske menn er motpolen til dette, nemlig undertrykkerne.

220px-plate8cx

I mange muslimske hjem verden over, er verdier som likestilling helt naturlig. Det er derfor heller ikke så rart at de fleste muslimer trives så godt i Norge, verdens sjette mest islamske land. Og da snakker vi om religionens verdier og idealer, sett i kontekst av styresett og samfunnsstruktur. Mange av de viktigste frihetsverdiene vi har i Norge praktiseres også i mange muslimske hjem. Det er gjerne de muslimene du ikke finner i mediene og i norsk offentlighet. Men derimot møter du dem i norsk arbeidsliv, i hverdagen. De lever et normalt liv, langt bortenfor den lille boblen av spissformuleringer kalt norske medier, som mange av våre politikere, samfunnsdebattanter og opinionsledere sverger til å være en korrekt avspeiling av samfunnet.

Continue reading

Hva vil det si å være en åker?

Denne artikkelens hovedformål vil være å oppnå innsikt i et koranvers som på mange måter karakteriseres som kontroversielt. Artikkelen vil ha et analytisk utgangspunkt.

I en av Koranens mange vers (ayas) karakteriseres kvinnen bl.a. som en åker:

Deres kvinner er en åker for dere, så gå til deres åker slik dere ønsker, alt på beste måte. Frykt Gud og vit at dere skal møte Ham. Bring det glade budskap til de troende.

800px-george_cole_-_harvest_rest

Ved første øyekast kan verset virke diskriminerende og i disfavør av kvinnen. Dette er et vers flere vestlige feminister karakteriserer som kvinneundertrykkende. Spørsmålet blir i så måte om de som tolker verset bokstavelig virkelig fanger essensen av versets budskap. For den essensen jeg argumenterer for motvirker en slik objektivisering.

Continue reading

LEDER 6/16 Kvinners rettsstilling i islam

I dagens debattforumer forekommer det ofte hete diskusjoner om kvinners rettigheter i islam. Dersom vi setter meningsutvekslingene på spissen har vi en side som mener at islam er iboende kvinneundertrykkende og en annen side som mener at islam er kvinnefrigjørende. Hvorfor er det et så stort avvik i oppfatningen om en og samme religion?

For over fjorten hundre år siden revolusjonerte islam kvinners stilling i samfunnet. I samtiden hadde ikke kvinner rett til å besitte eiendom, velge ektefelle, arve, mv. Kvinner ble ansett som objekter som ble konstant ydmyket, og deres hovedformål i livet var kun å bære barn. Dersom en familie fikk ei jente ble familien skamgjort, og ofte ble jentebarn begravd levende. Da islam kom ble kvinners likeverd og rettigheter til å ha eiendom, velge ektefelle og arve, mv. statuert i Koranen. Dette er et ståsted mange muslimske feminister støtter seg på for å vise til kampen for likhet mellom kjønn.

14524609_10157407410055062_9121013667946422950_o-1

Per i dag hører vi ikke så ofte om vestlige feminister som henviser til islam som inspirasjon, som Annie Besant gjorde på 30-tallet. Vi ser også at flere østlige land ikke respekterer og sikrer kvinners islamske- og internasjonale menneskerettigheter, heriblant Saudi Arabia, Pakistan og Iran.

Continue reading