Category Archives: 3/15 Islam og miljøvern

Den tredje pilar

Verden har vært i en rivende utvikling de siste tiårene, velstanden har økt, ekstrem fattigdom er mer enn halvert og den gjennomsnittlige levealderen stiger jevnt og trutt, mer eller mindre over hele verden.

Men, denne utviklingen har kommet på bekostning av miljøet og naturen har sendt noen kraftige signaler tilbake. Klimaendringer som følge av økende klimautslipp, sammen med degradering av økosystemer på grunn av menneskelig aktivitet truer basisen for fremtidige generasjoner og bidrar til mer ulikhet i utsatte områder.

B4XHeW_CEAAMjot

Disse til dels svært komplekse miljøutfordringene vil fortsette å øke i intensitet så lenge miljøet ikke blir anerkjent som grunnmuren for økonomisk og sosial utvikling.

Continue reading

Miljøvern er en plikt

Hovedfokuset mitt i denne artikkelen er å finne ut om jeg som muslim bør bry meg om klimautfordringene og hvorfor. Når jeg har gjort det, vil jeg kort presentere hvordan du som leser kan engasjere deg.

Det sies at den som har forstått livet er den som forstår at de små tingene i livet, egentlig er de store. Det er denne tankegangen jeg nå vil presentere. Jeg mener at Islam definitivt står for alt som er godt. Og dermed blir det å ta vare på kloden en naturlig oppgave.

10460859_10155255626840062_1013016868813942861_o

Når jeg hører om klima- og miljøutfordringer så tenker jeg ikke på religion med det første. Men ser man nærmere på utfordringene – at temperaturen på planeten stiger, behovet for å omstille seg til miljøvennlig energiforbruk, eller at det kommer til å være mer mennesker på jorden enn det vi har mat til – så ser man at utfordringene er menneskeskapte. Ser man da på de anbefalte løsningene, som å spare på mat og vannressursene, unngå å forsøpla jorda, finne nye og mer miljøvennlige måter å hente energi på, så ser man at dette er ting som vår religion allerede oppfordrer til – også i dagliglivet.

Continue reading

Miljøvern, en tapt kamp?

Mennesket, det er et merkelig vesen. Det ble skapt av Gud, men til hva?

Islam som mange andre religioner sier at mennesket ble skapt av Gud for å være hans forvalter på jorden[1]. Ja du hørte riktig, det er mennesket altså vi som skal forvalte denne jorda vi lever på. Vi har vist at vi har klart vår oppgave som vi fikk av Gud, ved å tømme jorda for naturressurser, ved å gjøre lufta dødelig og ved bruke en tredel av dyrbar jord til mat for dyrene som skal slaktes og brødfø den stadig mer kjøttetende befolkningen. Tydelig har ordet «å forvalte» fått en helt ny betydning.

great wave of kanigawa

Continue reading

Stedfortreder

Kalif – et ord som ofte pryder nyhetsbildet når krig og vold skal rapporteres. Det selverklærte kalifatet ledet av Abu Bakr al-Baghdadi er den eneste årsaken til nettopp dette. Før denne erklæringen om dannelsen av et kalifat, hadde de fleste som kjente til begrepet innen allmennheten kun et underholdende forhold til dette – nærmere bestemt tegneserien Iznogoud – hvor hovedkarakteren helst vil være Kalif istedenfor kalifen.

Hvorfor er dette begrepet relevant når vi diskuterer islam i forhold til miljøvern? I det følgende vil du finne et ønske om å se på hvordan tro kan være en motivasjonsfaktor for å styrke og støtte vitenskapens bekymring for klimautviklingen på denne kloden.

sidi sayed mosque 1870

Continue reading

Grønn islam

I Koranens andre kapittel, vers 30, vises det til at Gud sier til englene: «Jeg vil sette en forvalter på jorden». Forståelsen av denne forvalteren har variert fra tid til annen. Det arabiske ordet «khalifa» knyttes ofte opp til den politiske stillingen en utvalgt leder for muslimene hadde. Rollen her var å forvalte statens virksomhet etter de lovpålagte skriftene i Koranen og Hadith. Koranverset viser til mennesket som ble sendt til jorden, og forstås å gjelde menneskeheten.

Miljø havner ofte lengre bak i køen over spørsmål som tas opp til debatt blant muslimer. Det er gjerne de mer tekniske spørsmålene om lov (halal) og forbud (haram), tilrettelegging og tilhørighet, som dominerer. Blant kildene vises det gjerne til Hadith og koranvers som nevner at man ikke skal sløse. Man skal være påpasselig med ikke å sløse mat, og i forvask til bønn, er det viktig ikke å sløse med vann. Dette henger sammen med forholdene og topografien araberne levde under. De visste at ressursene ikke var uendelige og at de derfor måtte forvalte, kultivere og bevare for fremtiden.

JLG oase

Continue reading